ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Print Friendly, PDF & Email

Έστω οτι η συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [\alpha, \beta], τότε από το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής, η συνάρτηση f, παρουσιάζει ένα ελάχιστο m και ένα μέγιστο M.
Τότε το σύνολο τιμών της συνάρτησης f, είναι το διάστημα [m,M]. Για να βρούμε το ελάχιστο και το μέγιστο της συνάρτησης f, εργαζόμαστε ως εξής:

 • Βρίσκουμε τις πιθανές θέσεις ακροτάτων της συνάρτησης f, οι οποίες είναι:
  • Τα σημεία x_{0}\in A_{f}, στα οποία η παράγωγος της συνάρτησης f μηδενίζεται.
  • Τα σημεία x_{0}\in A_{f}, στα οποία η παράγωγος της συνάρτησης f δεν ορίζεται.
  • Τα άκρα των κλειστων διαστημάτων του πεδίου ορισμού της συνάρτησης f.
 • Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης f στα παραπάνω σημεία.
 • Από τις παραπάνω τιμές η μικρότερη είναι το ελάχιστο της συνάρτησης f και η μεγαλύτερη το μέγιστο της συνάρτησης f.
 • Παράδειγμα.1.
  Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης

      \[f(x) = \sqrt{-x^{2}+6x+7}.\]


  Λύση

  Η συνάρτηση f(x) = \sqrt{-x^{2}+6x+7} ορίζεται όταν:

      \[-x^{2}+6x + 7 \geq 0.\]

  οπότε παίρνουμε:

      \[	 \small{ \begin{tabular}{r l c c c c c c c  r} \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ x  $ }     &{\tiny{$ -\infty$}}&      & $-1$ 		&    & $ 7$     & 	&	\multicolumn{1}{r|}{{\tiny{$ +\infty$}}	}		\\ \hline \multicolumn{1}{|r|}{$ -x^{2}+6x + 7$ }  &          & $-$ &$\,\,\, 0$	   & $ +$ & $ 0$   & $ -$	  &	        	\multicolumn{1}{r|}{}	\\ \hline \end{tabular} } \]

  Συνεπώς -x^{2}+6x + 7 \geq 0\Rightarrow -1\leq x\leq 1. Οπότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f, είναι το A_f=[-1,7].

  Για κάθε x\in [-1, 7], έχουμε

      \begin{align*} &f'(x) = \Big(\sqrt{-x^{2}+6x+7}\Big)' \\\\ &f'(x)= \dfrac{\big(-x^{2}+6x+7\big)'}{2\cdot \sqrt{-x^{2}+6x+7}}\\\\ &f'(x)= \dfrac{-2x +6}{2\cdot \sqrt{-x^{2}+6x+7}}\\\\ &f'(x)= \dfrac{2\cdot(-x +3)}{2\cdot \sqrt{-x^{2}+6x+7}}\\\\ &f'(x)= \dfrac{-x +3}{ \sqrt{-x^{2}+6x+7}}. \end{align*}

  Για x\in [-1,7] βρίσκουμε τις ρίζες της παραγώγου της συνάρτησης.
  f'(x)= 0\Leftrightarrow \dfrac{-x +3}{ \sqrt{-x^{2}+6x+7}} =0 \Leftrightarrow -x+3 =0 \Leftrightarrow x= 3.

  Επειδή η συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα [-1,7], θα παρουσιάζει ένα ελάχιστο m και ένα μέγιστο M στο [-1,7].
  Συνεπως οι πιθανές θεσεις ακροτάτων για τη συνάρτηση f είναι:

   Στα x_{1} =-1 και x_{2}=7, δηλαδή στα άκρα του διαστήματος [-1,7].
   Στο x_{3} =3, το σημείο που η παράγωγος f' μηδενίζεται.

  Υπολογίζουμε την τιμη της συνάρτησης f στα παραπάνω σημεία και έχουμε:

      \[f(-1)=0, \quad f(7)= 0, \quad f(3) =4.\]

  Από τις παραπάνω τιμές η μικρότερη είναι το ελάχιστο και η μεγαλύτερη είναι το μέγιστο δηλαδή:

      \[m = 0 \quad M=4.\]

  Άρα το σύνολο τιμών της συναρτησης f είναι:

      \[f(A) =[0,4].\]

  Παράδειγμα.2.
  Να βρείτε το σύνολο τιμών της συνάρτησης:

      \[f(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $x^2-3x+2,$ &$-1 \leq x \leq 1$ \\\\ $x^2+x -2,$ & $1<x\leq 3$ \end{tabular} \right. \]

  Λύση
  Η συνάρτηση

      \[f(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $x^2-3x+2,$ &$-1 \leq x \leq 1$ \\\\ $x^2+x -2,$ & $1<x\leq 3$ \end{tabular} \right. \]

  έχει πεδίο ορισμού το A_{f}=[-1,3]
  Εξετάζουμε την f ως προς τη συνέχεια:
  Για -1 < x < 1 έχουμε f(x) =x^2-3x+2, συνεχής ως πολυωνυμική δευτέρου βαθμού.
  Για 1 < x < 3 έχουμε f(x) = x^2+x -2, συνεχής ως πολυωνυμική δευτέρου βαθμού.
  Στο x_{1} =-1 ισχύει ότι \displaystyle\lim_{x\to-1^{+} }f(x)= 6 = f(-1) άρα στο x_{1} =-1 συνεχής.
  Στο x_{2} =1 θα πρέπει:

      \[\lim_{x \to 1}f(x) =f(1).\]

  Υπολογίζουμε τα πλευρικά όρια και έχουμε:
  \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}}f(x) = \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}} (x^{2}-3x+2) =0
  και
  \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}f(x) = \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}(x^{2}+x -2)=0

  Από κριτήριο πλευρικών ορίων έχουμε ότι \displaystyle\lim_{x\to 1}f(x)=0 και επειδη f(1) =0, ισχύει ότι η f είναι συνεχής στο x_{2}=1 αφου \displaystyle\lim_{x\to 1}f(x)=f(1).

  Τέλος η συνάρτηση f είναι συνεχής στο x_{3} =3, αφού ισχύει
  \displaystyle\lim_{x\to 3^{-}}f(x) = 10 = f (3).

  Απο τα παραπάνω η συνάρτηση f είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της A_{f} =[1,3]

  Εξετάζουμε την συνάρτηση f ως προς την παράγωγο, έχουμε:

  Για -1< x < 1 τότε f'(x)= 2x-3.
  Για 1 < x < 3 τότε f'(x) 2x+1.
  Για x = 1 θα πρέπει f'(1) = \displaystyle\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}.
  έχουμε:

      \begin{align*} f_{-}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{-}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}}\dfrac{x^2+3x+2-0}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{-}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}}\dfrac{x^2+3x+2}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{-}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}}\dfrac{(x-1)\cdot(x-2)}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{-}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{-}}(x-2) \Leftrightarrow f_{-}'(1) = -1. \end{align*}

  επίσης

      \begin{align*} f_{+}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{+}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}\dfrac{x^2+x -2-0}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{+}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}\dfrac{x^2+x -2}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{+}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}\dfrac{(x-1)\cdot(x+2)}{x-1} \Leftrightarrow \\\\ f_{+}'(1) = & \displaystyle\lim_{x\to 1^{+}}(x+2) \Leftrightarrow f_{+}'(1) = 3. \end{align*}

  Άρα η συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιμη στο x=1 οπότε:

      \[f'(x)= \left\{ \begin{tabular}{ll} $2x-3,$ &$-1 < x <1$ \\\\ $2x+1,$ & $1<x< 3$ \end{tabular} \right. \]

  Συνεπώς η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστημα A_{f}=[-1,3] οπότε θα παρουσιάζει μια μέγιστη τιμή Μ και μια ελάχιστη τιμή m,
  στο [-1,3]
  Οι πιθανές θέσεις ακροτάτων είναι:
  Τα άκρα του διαστήματος [-1,3], τα σημεία που η παράγωγος μηδενίζεται και τα σημεία που η παράγωγος δεν ορίζεται, οπότε:
  Βρίσκουμε τις ρίζες της f'(x)
  Για -1<x<1 είναι f(x)=0\Leftrightarrow 2x-3 =0\Leftrightarrow x= \frac{3}{2}>1, απορρίπτεται.
  Για 1<x<3 είναι f(x)= 0\Leftrightarrow 2x+1 =0 \Leftrightarrow x =-\frac{1}{2}<1, απορρίπτεται
  δηλαδή η παράγωγος της f δεν έχει ρίζες.
  Επιπλέον η παράγωγος δεν ορίζεται στο x=1 με f(1)=0
  και f(-1)= 6 και f(3)=10.
  Από τα παραπάνω η μικρότερη τιμή είναι το ελάχιστο m =0 και η μεγαλύτερη τιμή η μέγιστη M = 10.

  Άρα το σύνολο τιμών της f είναι f(A)= [0,10].
  Βιβλιογραφία: Παπαδακης, εκδόσεις Σαββάλα.
  Άδεια Creative Commons
  Αυτή η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές .

  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  Δεν είμαι Robot *