Αρχείο ετικέτας ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ

Αν έχουμε ως δεδομένο το όριο μιας παράστασης που περιέχει τη συνάρτηση f(x) και ζητείται το όριο της f(x) τότε:

  • Θέτουμε την παράσταση g(x).
  •   Λύνουμε την πράσταση ως προς f(x).
  •   Υπολογίζουμε το όριο της f(x) με δεδομένο το όριο της g(x).

Συνέχεια ανάγνωσης ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ